ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ
PHSAC- GREEK ORTHODOX CHURCHES AND MONASTERIES IN CHICAGO IL USA
TO SUBSCRIBE TO CHICAGO.AGRINO.ORG PLEASE SEND YOUR INFO TO
CHRISTOS@ROSWELLCOMPUTING.COM

Η Γέννηση του Χριστού

Η Ανάσταση του Χριστού

Η Σταύρωση του Χριστού

Η Γέννησις του Χριστού Η Ανάστασις του Χριστού Η Σταύρωσις του Χριστού
Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ   Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ,
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.
Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα,
ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι΄ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου
καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα Τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου,
καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῆ τρίτη ἡμέρ
κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,
καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοὺ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας
καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρός έκπορευμόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν.
Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν, καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
μολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ
ΕΝΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ

Δ
έσποτα Παντοκράτωρα,
Ο
Καταξιώσας ημάς διέλθειν το μήκος της ημέρας ταύτης
Πρόσδεξε τας εσπερινάς ημών δεήσεις και
Κατάπεμψων τα πλήθη του Ελέους Σου
Επί Πάσας Ημάς Τοις Δεομένοις Σου

Τοίχεισων Ημάς Τοις Αγίοις Αγγέλοις Σου
Περιχαράκωσων Τη Αληθεία Σου
Φρούρησων Ημάς Τη Δύναμή Σου
Φύλαξων Υπό τη σκεπή Σου Τον ΕΝΔΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
και Άπαντο το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ

Παράσχου την επερχώμενον νύχταν ειρηνικήν και αναμάρτητον
ως και πάσας τας ημέρας της ζωής ημών

Πρεσβείες της Υπεραγίας Ημών Θεοτόκου και
Πάντων Σου των Αγίων.
Α
μήν.


THE INFLUENCE OF THE ANCIENT GREEK WORDS ON THE ENGLISH LANGUAGE
(This writing is published to demonstrate that one can write a sophisticated article by using exclusively words of Greek origin)

THEOLOGY - BY DR. JOHN KALARAS
Theology analyzed a mosaic of Eclisiastical themes. The thesis however that theology takes is very dogmatic. There is a diametric and astronomic antithesis between dogmatism and ideology. Dogmatism has mysticism, is autarchic, myopic, autocratic, cryptic and even schismatic, axiomatic and monolythic. Ideology, emphasizes dialogue,energizes a climate of logical and microscopic analysis of themes, philosophizes and produces a euphoria of ideas and syllogisms. Theology has many dogmatic mysticisms, which stigmatized certain chronological periods with panacea. A paradigm is the iconolatry which caused pandemonium and schism among the Patriarchs, Metropolitans and people. An anarchist or blasphemous christian could be stigmatized and anathematized. Anathema was a practical technique to exclude someone.When a patriarchic throne was orphaned, the Ecumenical Synod would enthrone the new patriarch. Paradoxically, the selection method was democratic. Monotheism and polytheism is also analyzed by theologists. Eclisiastical hymns have poetic rhythm and melody, that is why musical organs are allowed in lyturgy. Prophets and Apostoles emphasized ethicacy, harmony and euthanasia.

No. Ελληνικές Εκκλησίες - Μοναστήρια - Μητρόπολη στο Σικάγο Ιλλ. Η.Π.Α.
GREEK ORTHODOX CHURCH - CHICAGO IL USA
  Οικουμενικόν Πατριαρχείον ΚωνσταντινουπόλεωςΟικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως http://www.ec-patr.gr/
Εκκλησία της Ελλάδος http://www.ecclesia.gr/
Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή της Αμερικής http://www.goarch.org
Ελληνική Ορθόδοξος Μητρόπολη στο Σικάγο
http://www.chicago.goarch.org
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Ο Άγιος Αθανάσιος ο ΜέγαςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στο Αουρόρα, Ιλλινόϊ
AGIOS (SAINT) ATHANASIOS GREEK ORTHODOX CHURCH - AURORA ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1855 Fifth Ave. Aurora IL 60504
Tel: (630) 851-6107

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η Εκκλησία βρίσκεται έξω από το Σικάγο, στο προάστιο Αουρόρα, όμως αξίζει τον κόπο να την επισκευθείτε γιατί η λειτουργία γίνεται εξ ολοκλήρου στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
2 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία Παναγίας - Αναλήψεως της Θεοτόκου, ΣικάγοΙησούς Χριστός - ΝΙΚΑ,
ASSUMPTION
GREEK ORTHODOX CHURCH - CHICAGO ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13631 South Brainard Ave. Hegewisch, IL 60633
Phone: (773) 646-2999 Fax: (773) 362-2310  
601 South Central Avenue Chicago, Illinois 60644
Phone: (773) 626-3114 Fax: (773) 626-3141

Ιστοσελίδες: http://www.assumptionchicago.org/
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office@assumptionchicago.org
3 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία Παναγίας - Αναλήψεως της Θεοτόκου, Ηστ Μολίν, Ιλλινόϊ
ASSUMPTION
GREEK ORTHODOX CHURCH -  EAST MOLINE ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4900 Kennedy Dr East Moline, IL 61244-4256
Tel: (309) 792-2912
Ιστοσελίδες: http://www.assumptionlink.org/
4 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία Παναγίας - Αναλήψεως της Θεοτόκου, Ολύμπια Φίλτς
ASSUMPTION
GREEK ORTHODOX CHURCH -  OLYMPIA FIELDS ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
20401 Western Ave Olympia Fields, IL 60461-1530
Tel:
(708) 748-3040  Fax: (708) 748-3306
5 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία Αναλήψεως του Κυρίου, Λίνκολν-σάϊαρ, Ιλλινόϊ
ASCENSION OF OUR LORD
GREEK ORTHODOX CHURCH -  LINCOLNSHIRE ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1207 Riverwoods Rd. Lincolnshire, IL 60069
Phone: (847) 482-1200 Fax: (847) 482-9566
Ιστοσελίδες: http://www.ascensiongoc.com/
6 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και Αγίου Νεκταρίου στο Γόρθ, Ιλλινόϊ
AGIOI (SAINTS) ANARGYROI AND AGIOS (SAINT) NEKTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH - WORTH IL
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11360 S Lawler Ave, Worth IL
Tel: (708) 371-1800
7 Ο πρωτόκλητος, Άγιος και Απόστολος ΑνδρέαςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Σικάγο
AGIOS ANDREAS (Saint Andrew) GREEK ORTHODOX CHURCH - CHICAGO IL

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5649 North Sheridan Rd Chicago IL  60660-4803
(Τέλος του Lake Shore Drive, North, στη γωνιά Hollywood και Sheridan)
Tel: (773) 334-4515
Ιστοσελίδες: http://www.standrew.artismedia.com/

- Κλειστό γήπεδο καλαθόσφαιρας -
Ελληνικό γλέντι στην Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα 10,11 και 12 Ιουλίου 2004.
8 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου στο Σπρίνγκ-Φίλντ, Ιλλινόϊ
AGIOS ANTONIOS (SAINT ANTHONY'S) GREEK ORTHODOX CHURCH - SPRINGFIELD IL
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1600 S Glenwood Ave Springfield, IL 62704-3611
Tel: (217) 522-7010
9 Άγιοι ΑπόστολοιΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στο Γουέστ-τσεστερ, Ιλλινόϊ
AGIOI APOSTOLOI (HOLY APOSTLES)  GREEK ORTHODOX CHURCH - WESTCHESTER IL
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2501 Wolf Rd Westchester, IL 60154-4948
Tel: (708) 562-2744 Fax: (708) 562-2752
Ιστοσελίδες: http://www.holyapostleschurch.com/
10 Ο Άγιος ΒασίλειοςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στο Σικάγο
AGIOS VASILIOS (SAINT VASILIOS) -Saint Basil- GREEK ORTHODOX CHURCH - CHICAGO IL
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
733 South Ashland Ave. Chicago ILLINOIS
Tel: (312) 243-3738
11 Ο Άγιος Γεώργιος - Από τα κειμήλια της μονής Αγίας Τριάδας, Νήσου Χάλκης (16ος αι.)Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Σικάγο
AGIOS GEORGIOS (Saint George) GREEK ORTHODOX CHURCH - CHICAGO ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2701 N Sheffield Ave Chicago, IL 60614-1326
Tel: (773) 525-1793

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γεννήθηκε στην Καππαδοκία περί το 275 μ.Χ. από χριστιανούς γονείς, η μητέρα του ήταν από τη Λύδδα. Ο πατέρας του μάλιστα εμαρτύρησε για το Χριστό αφήνοντας στο γιο του μια ιερή παρακαταθήκη. Σε ηλικία 18 ετών στρατεύθηκε στον Ρωμαϊκό στρατό. Γρήγορα έγινε παράδειγμα για όλους και έγινε χιλίαρχος. Την εποχή εκείνη ξέσπασε ο φοβερός διωγμός του Διοκλητιανού κατά των Χριστιανών. Ο Γεώργιος ήταν τότε 28 ετών και χωρίς κανένα δισταγμό ομολόγησε την πίστη του αγνοώντας παντελώς τους τίτλους και τα αξιώματά του. Άρχισε μια σειρά φρικτών βασανιστηρίων, αλλά και πολλών θαυμάτων εκ μέρους του που συντέλεσαν να πιστεύσουν στο Χριστό πολλοί ειδωλολάτρες. Τελικά τον αποκεφάλισαν κάνοντάς τον συνόμιλο της ουρανίου στρατιάς. Επειδή απελευθέρωσε τους δούλους του, και προστάτευσε τους πάντες στο απολυτίκιό του, έχει λάβει όλους τους ανάλογους χαρακτηρισμούς.

12 Ο Άγιος Γεώργιος - Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Βενετία (19ος αιώνας)Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Ντεκάλπ, Ιλλινόϊ
AGIOS GEORGIOS (SAINT GEORGIOS)-GEORGE- GREEK ORTHODOX CHURCH - DEKALB ILLINOIS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
320 S. Second Street Dekalb, IL 60115

Tel: (815) 758-5731

                             Απολυτίκιον
Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, και των πτωχών υπερασπιστής,
ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος,
τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.
13 Ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος - Φώτη ΚόντογλουΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Όουκ Πάρκ, Ιλλινόϊ
AGIOS GEORGIOS (SAINT GEORGIOS)-GEORGE- GREEK ORTHODOX CHURCH - OAK PARK IL
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
1125 N Humphrey Ave Oak Park, IL 60302-1109

Tel: (708) 383-9846
14 Ο Άγιος ΓεώργιοςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Ρόκ Άϊλαντ, Ιλλινόϊ
AGIOS GEORGIOS (SAINT GEORGIOS)-GEORGE- GREEK ORTHODOX CHURCH - ROCK ISLAND IL
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
2930 31st Ave Rock Island, IL 61201-6323
Tel: (309) 786-8163   Fax: (309) 786-8188
15 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Σικάγο Ιλλινόϊ
AGIOS (SAINT) DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH - CHICAGO ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2727 West Winona Street Chicago IL 60625
Tel: (773) 561-5992
Ιστοσελίδες:
http://www.stdemetriosgocc.org/
16 Ο Άγιος Δημήτριος ο ΜυρόβλητοςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Έλμχερστ Ιλλινόις
AGIOS DEMETRIOS (SAINT DEMETRIOS) GREEK ORTHODOX CHURCH - ELMHURST IL
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
893 N Church Rd Elmhurst, IL 60126-1005
Phone: (630) 834-7010 Fax: (630) 834-7256
Ιστοσελίδες: 
http://www.st-demetrios.org/index.htm
17 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Χάμμοντ Ιλλινόϊ
AGIOS (SAINT) DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH - HAMMOND ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
HAMMOND ILLINOIS
Tel: (708) 932-7347
18 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Γουακίκαν
AGIOS (SAINT) DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH - WAUKEGAN ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1217 North Ave Waukegan, IL 60085-2941
Tel: (847) 623-0190
19 Ο ευαγγελισμός της ΘεοτόκουΕλληνικός Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL IN CHICAGO ILLINOIS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(built by the first Greek Orthodox congregation in Chicago)

It is modeled after the Cathedral Church in Athens, Greece.
1017 N La Salle Dr Chicago, IL 60610-2604
Tel: 312 / 664-5485.
20 Ελληνικός Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CATHEDRAL IN KANKAKEE ILLINOIS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

296 N Washington Ave Kankakee, IL 60901-3761
Tel: (815) 933-5482
21 Ο Άγιος Ιωάννης Ο Βαπτιστής Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Ντις Πλέϊνς, Ιλλινόϊ
AGIOS (SΑΙΝΤ) JΟΗΝ The BAPTIST GREEK ORTHODOX CHURCH - DES PLAINES ILLINOIS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2350 E Dempster St Des Plaines, IL 60016-4839
Tel: 847.827.5519 Fax: (847) 824-3455
Ιστοσελίδες: http://www.stjohnthebaptistgoc.org/
22 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Έλγιν Ιλλινόϊ
SAINT KONSTANTINOS AND ELENI GREEK ORTHODOX CHURCH (Or Constantinos, or Constantine, it doesn't really make any difference, he was Greek, that is the bottom line and that is why we add him on this website)  (Or Helen, his Mother)

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
525 Church Rd. Elgin IL
Tel: (847) 888-2822
Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη

Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Ανακάλυψαν τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μετά από επιτυχή εκστρατεία στα Ιεροσόλυμα, και έκτισαν πολλές εκκλησίες και μοναστήρια εις ολόκληρον την Ελληνικήν επικράτειαν.

Ανακύρηξαν την Ελληνική Ορθόδοξο Χριστιανική Πίστη ως την επίσημη Θρησκεία της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έτσι βοήθησαν να διαδοθεί ο Χριστιανισμός ακόμη περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Άγιος Κωνσταντίνος, μετά από όραμα που είχε, ανακύρηξε τον ΣΤΑΥΡΟ ως το επίσημο σύμβολο της Χριστιανικής Πίστης.

Ιστοσελιδες: http://www.stconstantinehelen.org/

23 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πάλος Χιλς
AGIOS KONSTANTINOS AND SAINT ELENI (SAINT CONSTANTINE and SAINT HELEN) GREEK ORTHODOX CHURCH - PALOS HILLS ILINOIS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
11025-45 South Roberts Rd Palos Hills, IL 60465

Phone: (708) 974-3400  Fax: (708) 974-0179
24 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ρόκφορτ Ιλλινόϊ
AGIOS KONSTANTINOS AND SAINT ELENI (SAINT CONSTANTINE and SAINT HELEN) GREEK ORTHODOX CHURCH - ROCKFORD IL
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
108 N 5th St Rockford, IL 61107-4039
Tel: (815) 963-8625   Fax: (815) 963-8646
25 Ο Άγιος ΝεκτάριοςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στο Πάλαταϊν Ιλλινόϊ
AGIOS (SAINT) NECTARIOS GREEK ORTHODOX CHURCH - PALATINE ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
133 S Roselle Rd Palatine, IL 60067-5855
Tel:  (847) 358-5170 Fax: (847) 358-5193
26 Ο Άγιος ΝικόλαοςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Όουκ Λόουν Ιλλινόϊ
(AGIOS) SAINT NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH - OAK LAWN ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10301 S Kolmar Ave Oak Lawn, IL 60453-4845

Tel: (708) 636-5460 Fax: (708) 636-3883
Ιστοσελίδες: http://www.stnicholas.il.goarch.org/
27 Ελληνικός Ορθόδοξος Ναός των Αγίων Πάντων στην Παιόρια Ιλλινόϊ
AGIOI PANTES - ALL SAINTS GREEK ORTHODOX CHURCH
- PEORIA ILLINOIS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1812 North Prospect Rd Peoria, IL 61603-3329
Tel: (309) 682-5824   Fax: (309) 682-5824
Ιστοσελίδες: http://www.allsaints.il.goarch.org/
28 Ελληνικός Ορθόδοξος Ναός των Αγίων Πάντων στο Τζιολιέτ Ιλλινόϊ
AGIOI PANTES - ALL SAINTS GREEK ORTHODOX CHURCH
- JOLIET ILLINOIS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
102 North Broadway Street Joliet, ILLINOIS 60435-7439
Tel: (815) 722-1727 Fax: (815) 722-6980
Ιστοσελίδες: http://www.allsaintsjoliet.org/
29 Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και ΠαύλοςΕλληνικός Ορθόδοξος Ναός των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Γκλένβιου
AGIOI (SAINTS) PETROS & PAVLOS
(Peter & Paul) GREEK ORTHODOX CHURCH - GLENVIEW ILLINOIS
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1401 Wagner Rd Glenview, IL 60025-2305
Tel: (847) 729-2235 Fax: (847) 729-6562
Ιστοσελίδες: http://www.glenviewgoc.org/  (υπό κατασκευή)
30 Ελληνικός Ορθόδοξος Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στο Έλγιν, Ιλλινόϊ
AGIA (SAINT) SOPHIA (Divine Wisdom) GREEK ORTHODOX CHURCH - ELGIN ILLINOIS

525 Church Rd Elgin, IL 60123-9307

Tel: (847) 888-2822 Fax: (847) 888-2986
Ιστοσελίδες: http://www.st-sophia.com/
31 Ο Άγιος ΣπυρίδωναςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πάλος Χάϊτς
AGIOS (SAINT) SPYRIDON GREEK ORTHODOX CHURCH - PALOS HEIGHTS ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
12307 S Ridgeland Ave Palos Heights, IL 60463-1855
Tel: (708) 385-0787
και στο
(708) 385-2311   Fax: (708) 385-0166
32 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Όουκ Λόουν Ιλλινόϊ
HOLY TRINITY  GREEK ORTHODOX CHURCH - OAK LOAN ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7560 Archer Rd Oak Lawn, IL 60458-1151
Tel:
(708) 594-2040 Fax: (708) 594-8362
Ιστοσελίδες: http://holycrossjustice.il.goarch.org/
33 Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Σικάγο Ιλλινόϊ
HOLY TRINITY  GREEK ORTHODOX CHURCH - CHICAGO ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6041 W. Diversey Ave. Chicago IL 60639-1139
Tel: (773) 622-5979 Fax:
(773) 622-8833

Ιστοσελίδες: http://www.htgochurch.org/
Ελληνικό Σχολείον Σωκράτης: http://www.htgochurch.org/socrates_school.htm
34 Ο Άγιος ΧαράλαμποςΕλληνική Ορθόδοξος Εκκλησία των Αγίων Ταξιάρχων και του Αγίου Χαραλάμπους στο Νάϊλς Ιλλινόϊ
AGIOI (SAINTS) TAXIARXOI AND AGIOS (SAINT) HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH - NILES ILLINOIS

ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7373 N Caldwell Ave Niles, IL 60714-4503

Tel: (847) 647-8880   Fax: (847) 647-0991
Ιστοσελίδες: http://stharalambos.il.goarch.org/

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία Φωταγωγημένη

Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε Ευλόγησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

No Ελληνικό Ορθόδοξο Μοναστήρι στο ΣΙΚΑΓΟ
GREEK ORTHODOX MONASTERIES in ILLINOIS
1 Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Holy Transfiguration Greek Orthodox Monastery IL-
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
http://www.holytransfigurationmonastery.com/
Abbot Akakios - Ηγούμενος Ακάκιος

17906 Rt. 173 Harvard, IL 60033 USA
Tel: (815) 943-3588 Fax: (815) 943-3878
Ιστοσελίδες:
http://www.holytransfigurationmonastery.com/
2 Ιερά Μονή του Αγίου Χρυσοστόμου  St. John Chrysostomos Greek Orthodox Monastery WI-
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ιστοσελίδες: http://www.hellenicheartbeat.com/monastery/
Abbess Melanie - Ηγούμενη Μελανή

4600 93rd Street Pleasant Prairie, WI 53158 USA
Tel: (262) 694-9850 Fax: (262) 697-1581
  Βυζαντινή μουσική, τραγούδια και εκκλησιαστικοί Ύμνοι
Βυζαντινή Μουσική, τραγούδια και Ύμνοι της Ελληνικής Ορθοδόξου εκκλησίας μας (1)
Byzantine music and Greek Orthodox ecclesiastical Hymns. (1)

Βυζαντινή Μουσική, τραγούδια και Ύμνοι της Ελληνικής Ορθοδόξου εκκλησίας μας (2)
Byzantine music and Greek Orthodox ecclesiastical Hymns. (2)

AMERICAN CHURCH SUPPLY / C. ROCKELMANN CO. Importers - Manufacturers Since 1953
Greek-American family that manufactures Greek Orthodox
vestments for the past 50 years
Ο
wned by Steve and Beth Zanis.
- Vestments for Greek Orthodox churches
(Priest vestments, Deacon's vestments. Altarboy robes).
- Yard goods used in making Greek Orthodox garments.
- Imports of metalcrafts from Greece that are used in the Greek Orthodox Church.
- Sales to all Orthodox Churches and Byzantine Rite Churches.
Phone or write for sending you samples of our fabrics.
Since 1953
ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
41W699 Foxtail Circle - St. Charles - IL - 60175
Phone/Fax (847) 464-4140
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Nmillerael@hotmail.com
Ιστοσελίδες: www.americanchurchsupply.com

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τό θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν Καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Δικέφαλος Αετός - Σύμβολον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.
 

Ο Δικέφαλος Αετός. Σύμβολον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Νίψον ανομήματα, μη μόναν όψιν
Καθαρίστε τις αμαρτίες, όχι μόνον την όψη


Για προβλήματα ή ερωτήσεις σχετικά με αυτή τη σελίδα επικοινωνήστε με τον Χρίστο Α. Νεοφύτου
Last updated: Saturday, March 25, 2006 11:21:05 +0200 Pacific Standard Time Email: chicago@agrino.org